Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, u których nauczyciele lub specjaliści rozpoznali specjalne potrzeby edukacyjne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele-wychowawcy grup i specjaliści, w szczególności pedagog, psycholog, logopeda.

Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu:

 • w toku codziennej, bieżącej pracy z dziećmi, w szczególności poprzez: pracę indywidualną, dobór zadań do możliwości psychofizycznych dziecka, indywidualny system motywowania do zachowań pożądanych, odpowiedni dobór komunikatów kierowanych do dziecka, pomoc w wykonywaniu zadań, wydłużenie czasu pracy,
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (zajęcia plastyczne),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001578/O/D20171578.pdf

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grant realizowany będzie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu 1 288 519,78 zł .

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie m.in. na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
 • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych , informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin

 

Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:

 • Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26 , 62-872 Godziesze Wielkie
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
 • Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
 • Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz