Nasza misja

„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

Janusz Korczak, Dzieła, tom 7: Jak kochać dziecko.

 

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o program „Rozwój – wychowanie – edukacja” Anny Stalmach – Tkacz i Kariny Muchy oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Kalisza, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura Kalisz. 

Przedszkole jest:

 • przedszkolem o profilu artystycznym,
 • przedszkolem promującym działania twórcze, naukowe i badawcze,
 • placówką bezpieczną, przyjazną, 

Stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich  dzieci dbamy o zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony. W przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach wewnętrznych i międzyprzedszkolnych oraz w zajęciach dodatkowych.

Dzieci z problemami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce. Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej diagnozy oraz terapii pod opieką logopedy.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawy mikołajkowe
 • Spotkania Świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Uroczyste powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Festyny rodzinne
 • Teatr Rodziców i Nauczycieli
 • Zielona Noc

Dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, atrakcyjnych wycieczkach.

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy nasi wychowankowie uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, w zajęciach sportowych oraz biorą udział w zawodach, spędzają aktywie czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym „Chatka Puchatka wita trzylatka”, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

Współpracujemy z Państwowym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, Państwową Szkołą Muzyczną w Kaliszu, Filharmonią Kaliską, Leśnym Centrum Edukacyjnym, Biblioteką Miejską, Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Aktywnie działamy na rzecz społeczności naszego miasta. Jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej „PYZA” dla wszystkich przedszkoli z Kalisza i okolic oraz  – wraz z Publicznymi Przedszkolami nr 12 i 30 – inicjatorami powstania w Kaliszu Sieci Przedszkoli Ekologicznych.